Общи условия за ползване на страницата www.ubbcollection.bg


I. Общи разпоредби

Интернет страницата www.ubbcollection.bg (по-нататък наричана „Страницата“) е виртуална галерия, собственост на и управлявана от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1040, район „Възраждане“, ул. „Света София“ 5. (по-нататък наричана „Банката“).

Моля, прочетете внимателно общите условия преди да ползвате Страницата.

С използването на Страницата, Вие се съгласявате с настоящите условия и се задължавате да ги спазвате. Банката има право да променя настоящите условия, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Страницата, освен ако не е посочено друго. Моля, проверявайте редовно тази страница за възможни промени в условията за ползване.

II. Авторски права

Всички поместени в Страницата материали са обекти на авторско право. Вие нямате право да разпространявате, копирате, предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин да използвате съдържанието на страницата без изричното предварително писмено разрешение на Банката.

III. Събиране и обработване на информация

С използването на Страницата Вие давате изричното си съгласие Банката да събира и обработва предоставяна от Вас информация, чрез която се идентифицирате или можете да бъдете идентифицирани чрез идентификационен номер или един или повече специфични признаци – информация представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Банката ще обработва предоставената от Вас информация с цел да разберем по-добре Вашите нужди и желания, и съответно да Ви предоставим поискана от Вас информация. Банката може да предостави на трета страна обобщена информация за посетителите или потребителите на Страницата, във вид непозволяващ идентификация на ползвателите и посетителите на Страницата. В някои случаи Страницата може автоматично да събира техническа информация, когато се свързвате с уебсайта, която не е лична информация (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра и др.).

IV. Правомерно използване на Страницата

Използването на Страницата по начин, който затруднява останалите потребители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху представената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й, както и в нарушение на приложимото законодателство, е строго забранено.

V. Други

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.